Verlof en verzuim

Te laat komen en ziek zijn

Als uw kind om de een of andere reden niet aanwezig kan zijn op school. dient u dit altijd door te te geven. Bij ziekte liefst vóór schooltijd doorgeven. De leerkracht belt naar huis wanneer kinderen zonder bericht om 09.00 uur nog niet op school zijn.

 

Verlof aanvragen

Naar aanleiding van een jubileum, sterfgeval, bruiloft e.d., heeft uw kind recht op een vrije dag. Het beleid ten aanzien van extra verlof is vanuit de overheid geregeld. Een verlofaanvraag dient altijd via het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd. De formulieren zijn verkrijgbaar via de directie en zijn op de website hieronder te downloaden. Mocht u verlof willen aanvragen, doet u dit dan zo snel mogelijk!
Ga echter geen verplichtingen aan voordat u toestemming heeft!

Hieronder vindt u het formulier "Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek"

 

Hoe vraagt u dit verlof aan?

 1. U dient als ouder/verzorger een schriftelijke aanvraag in voor extra verlof. Een formulier hiervoor is op school te verkrijgen bij de directie en hierboven te downloaden.
  De school is verplicht alle aanvragen te bewaren en het toegestane verlof te verantwoorden.
 2. De directie neemt een beslissing ten aanzien van deze aanvraag.
 3. Zij deelt u schriftelijk mee of u toestemming krijgt.
 4. Bij een afwijzende beslissing moet de directie:
  - dit schriftelijk aan u meedelen
  - de beslissing motiveren
  - de ouders/ verzorgers er op wijzen, dat zij tegen de beslissing in beroep kunnen gaan en op welke wijze zij dit kunnen doen.
 5. Wanneer het gaat om een periode van meer van dan tien dagen extra verlof, moet het verzoek worden ingediend en na beoordeling door de directie worden doorgestuurd naar de Leerplichtambtenaar van Gemeente Wijk bij Duurstede.
 6. De ouders/ verzorgers krijgen schriftelijk antwoord op hun verzoek. De school ontvangt dan een kopie.
 7. Ook bij deze aanvragen worden de aanvragers gewezen op de mogelijkheden tot beroep.

Voor alle duidelijkheid: niet de school, maar de minister heeft deze regels gemaakt! Wij zijn verplicht elke vorm van ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.

De boetes bij ongeoorloofd verzuim zijn als volgt:

De boete bij luxe verzuim bij de eerste keer bedraagt €50,- per kind per dag, met een maximum in de eerste week van € 375,- per gezin. Het maximum bij twee weken verzuim is € 500,- per gezin. De ouders/ verzorgers worden gedagvaard door de leerplichtambtenaar van de gemeente:

- als de boete niet is betaald. Eis ter zitting is dan 20% boven het boetebedrag

- indien langer verzuimd is dan twee weken

Bij herhaling wordt dit bedrag uiteraard verhoogd.

Hieronder vindt u de folder Leerplicht